CONDICIÓNS DE COMPRA E DO SERVIZO MARÍTIMO

Antes de realizar a sua compra debe saber que:

O portador de cada billete manifesta coñecer as condicións xerais do transporte, así como as aquí consignadas, que se encontran a disposición dos usuarios nos nosos puntos de venta e nas nosas direccións web e as acepta expresamente. Así mesmo o viaxeiro deberá en todo momento seguir as indicacións do noso persoal de terra así como cumplir as instruccións e ordes emanadas da tripulación durante a travesía, especialmente en situación extraordinarias ou de necesidade.
Non se admiten devolucións unha vez adquirida a sua reserva, exceptuando o caso daquelas solicitadas 15 días naturais antes da fecha do viaxe de ida, por escrito a noso correo electrónico info@mardeons.com. No caso de reservas xa impresas, estas deberán estar en perfecto estado e ser depositada nos nosos puntos de información.
Non se admiten cambios de hora ou fecha unha vez adquirida a sua reserva, exceptuando o caso daquelas solicitadas 3 días naturais antes da fecha do viaxe de ida, por escrito o noso correo electrónico info@mardeons.com e para a mesma temporada, estos cambios están suxeitos a dispoñibilidade de fecha a hora de solicitar o cambio. En caso de reservas xa impresas estas deberán estar en perfecto estado e ser depositadas nos nosos puntos de información.
Toda vez que o cambio ou a modificación requira un plazo de tempo mínimo de 72 horas para completar o proceso de xestión e a confirmación da praza, a naviera non se pode comprometer a realizar a modificación para a mesma fecha ou a inmediatamente posterior a aquela na que se efectúe a solicitud do cambio polo viaxeiro.
Nas reservas podrá autorizarse unha modificación do número de pasaxeiros a alza sempre que exista dispoñibilidade e se solicite en prazo e forma indicada no párrafo anterior. No caso de que a modificación supoña a reducción de pasaxeiros rexira a mesma normativa que para os casos das devolucións.
A solicitude de cambio de destino ou servicio quedara sometida a iguais condición que as modificación de fecha ou hora coa salveda de que non implicara a devolución do importe algún si resultara diferencia algunha a favor do pasaxeiro.
No caso das Cíes, Ons ou Tambo, non admitimos cambios ou devolucións, a excepción das solicitadas 15 días naturais antes da data da viaxe de ida.
No caso das reservas xa modificadas, para optar a devolución tomarase como referencia a fecha ou fechas da modificación na que se solicitou o cambio, as cales deberon solicitarse sempre 15 días antes a data do viaxe de ida.
Será necesario retirar presencialmente os billetes correspondentes a sua reserva. Os billetes só poden ser emitidos ata 30 minutos antes da saída do barco e no porto de saída correspondente o seu viaje.
O billete é nulo e carece de valor fora do día e hora indicado no mesmo.
O extravío ou pérdida do billete orixina a necesidade de adquirir un billete novo. Así mesmo a pérdida ou extravío do billete expedido na modalidade de ida ou volta levará implícito a adquisición dun novo polo importe total do seu valor.
Nos viaxes de ida e de regreso, os barcos poden ser diferentes, incluso operados por outra compañía, a naviera obligase a cubrir o servicio cun buque que cumpra a normativa, podendo así mesmo realizar calquera clase de escala intermedia.
O pasaxeiro deberá estar a pé de barco 10 minutos antes da hora de saída ou regreso portando o seu billete de embarque.
Non se realizarán chamadas o embarque ni o pasaxeiro mediante altavoces ou dispositivos análogos.
Deberá conservar o seu billete en bo estado ata o final do seu viaxe. Aconsellase protexelo de temperaturas elevadas ou exposición prolongada o sol. A empresa non garantiza o servicio con billetes deteriorados ou ilexible.
As reservas adquiridas con algún desconto ou precio promocional, sobre a tarifa ordinaria, non están suxeitas a cambios ou devolucións.
O billete só poderá ser modificado polo persoal autorizado da empresa, en caso contrario, será nulo ou sen valor.
A empresa está facultada para modificar os horarios anunciado e, incluso, suspender ou cancelar a viaxe por razón de réxime interno, técnico-loxísticas ou organizativas ademáis de por causas meteorolóxicas ou de forza maior.
Dado o singular medio polo que se efectúa o transporte marítimo non se pode garantizar unha duración máxima do traxecto en ningunha das frecuencias aos viaxeiros, quen sendo coñecedores desta circunstancia, asumen expresamente os daños e prexuizos que poda orixinar ou se deriven do retraso no transporte e, incluso, no suposto de que, por tal razón, perdan a conexión e enlace con outros medios, exonerando a compañía de calquera responsabilidade.
Equipaxe de man máximo autorizado, 20 kg por persoa.
A empresa non se fai responsable das bolsas de man e pertenza do viaxeiro en caso de sustracción ou extravío.
Polas medidas de seguridade, o transporte de algúns artículos no equipaxe de man, encontrase prohido:
  1. Carteiras ou maletíns provistos de sistemas de alarma.
  2. Explosivos, municións, artígos de piroctenia ou bengalas.
  3. Gases (inflamables, non inflamables, intensamente refrixerados ou venenosos), como gas para camping, osíxeno, propano ou butano.
  4. Líquidos inflamables, como combustible, pinturas ou disolventes.
  5. Sólidos inflamables, como artigos de fácil ignición, sustancias suxeitas a combustión espontánea, sustancias que emitan gases inflamables o contacto ca auga.
  6. Sustancias oxidantes, como sosa o peróxidos.
  7. Materiais radioactivos. Certas restriccións son tamén de aplicación a medicinas, artículos de aseo, neve carbónica, botellas de osíxeno ou de anhídrido carbónico por uso médico.
  8. Calquera outra sustancia ou material análogo os anteriores apreciado como non indicado para o seu transporte pola Naviera ou o responsable do buque.
No porto podese levar a cabo controis de seguridad do pasaxe e o seu equipaxe antes de proceder o embarque, coa conseguinte retirada dos obxectos cortantes ou de calquer natureza que poideran considerarse como obxectos peligrosos. Para evitar os posibles inconvenientes, no caso de duda aconsellase non intentar transportar ditos obxetos.
Recorde que si viaxa o Parque Nacional M-T das Illas Atlánticas de Galicia ou os Espacios Naturais da Illa de San Simón e Illa de Tambo, non está permitido os visitantes depositar ningunha clase de residuo, polo que deberá viaxar cunha bolsa de basura para depositar os desperdicios que poda xenerar, o regreso do seu viaxe habera contenedores onde poderá deixala.
Para visitas o Parque Nacional, resulta procedente coñecer a normativa de aplicación, en especial, a Ley 15/2002 da declaración do Parque Nacional, a Ley 42/2007 de Patrimonio Natural e a Biodiversidade, el Decreto 274/99 polo que se aproba o Plan de Ordenación dos Recursos Naturais das Illas Atlánticas de Galicia, así como as normas que se incluyen na páxina web da Rede de Parque Nacionais..
Este billete é exclusivamente de transporte marítimo, en caso de pernocta no Parque Nacional ou outros destinos, o aloxamento deberá ser tramitado directamente polo usuario antes de viaxar.
En xeral non será necesaria acreditación algunha, si ben antes do embarque ou durante o viaxe, cando existan dudas razonables sobre a idade do neno, poderase solicitar o adulto que acompañe o documento oficial que certifique a idade do menor. Así mesmo no caso das tarifas con desconto por idade, ou familia, os viaxeiros están obligados a presentar o seu DNI ou pasaporte, o libro de familia, cando así o solicite, antes de acceder o barco, o ben durante o seu recorrido.
Esta entidade non efectúa servicios de transporte de vehículos en calquer modalidade a excepción daqueles que autoricen expresamente as condicions de transporte que regulen en concreto esa línea, e que poden consultar na páxina web da compañía.
A miña mascota a bordo. Si vostede quere viaxar coa súa mascota, lembre que, queda prohibido viaxar con ela ao Parque Nacional M-T das Illas Atlanticas de Galicia, ou os Espacios Naturais da Illa de San Simón e Illa de Tambo, ou outros servizos turísticos, exceptuando ao can guía.
Prezos a súa disposición na nosa web e nos nosos puntos de información e venta. Admitense pagos con tarxeta bancaria
Nas viaxes nas que estea incluído o servizo de catering, se es alérxico a algún tipo de alimento, informámoste de que ese menú pode non ser apto, xa que non podemos garantir a ausencia total de trazas no menú especial, debido ao seu complexo proceso de produción e embarque.
Podes solicitar un xantar especial a través do noso correo de atención ao cliente info@mardeons.com, aínda que pode ser que nalgúns dos nosos servizos non poidamos atender a solicitude, por falta de dispoñibilidade deste tipo de comida por parte dalgúns provedores.
Existen follas de reclamación e suxestións a disposición dos viaxeiros nos nosos puntos de saída e chegada así como nos puntos autorizados de información de Naviera Mar de Ons S.L., podendo de igual xeito envialas ao departamento de atención ao cliente na seguinte dirección postal: Naviera Mar de Ons S.L.Rúa Laxe 11, bajo 4 36202 Vigo, teléfono 986 225 272 ou ao correo electrónico administracion@mardeons.com
Sen prexuízo do establecido no artigo 9 da Lei 7/2017, de 2 de novembro, pola que se incorpora ao ordenamento xurídico español a Directiva 2013/11/UE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de maio de 2013, relativa á resolución alternativa de litixios en materia de consumo, informase aos usuarios que de acordo co artigo 21.4 do Real Decreto lexislativo 172007 do 16 de novembro poderán acudir a unha entidade de resolución alternativa notificada á Comisión Europea, de conformidade co previsto na lei pola que se incorpora ao ordenamento xurídico español a Directiva 2013/11/UE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de maio de 2013, relativa á resolución alternativa de litixios en materia de consumo (pinche aquí)