POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Naviera Mar de Ons SL (o “Titular”) facilita aos usuarios (o “Usuario” ou os “Usuarios”) do presente sitio web (o “Sitio Web”) a seguinte información.

Infórmase aos USUARIOS conforme ao establecido no art. 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos) (o “RXPD”).

Os produtos e servizos ofrecidos polo Titular están dirixidos a maiores de 18 anos. No suposto excepcional de que se ofrecese algún servizo dirixido especificamente a menores da devandita idade, o Titular solicitará a conformidade dos pais ou titores para o tratamento dos datos persoais.

Licitude do tratamento

 • Base xurídica: RXPD: 6.1 a) o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos; 6.1 b) O tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais;
 • Finalidade do tratamento: Rexistro e xestión dos contactos profesionais a través da páxina web, realización de estatísticas, seguimento e remisión de ofertas de produtos e servizos.
 • Colectivo: Persoas físicas, incluídas as representantes de persoas xurídicas.
 • Categorías de Datos: Datos identificativos
 • Categoría destinatarios: Non están previstas comunicacións de datos.
 • Transferencias Internacionais: Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
 • Prazo supresión: Conservaranse durante o tempo necesario para o cumprimento dos dereitos e obrigacións derivados da relación contractual.
 • Entidade responsable: O Titular
 • Exercicio de dereitos: Tal e como veñen recollidos na presente Política de Privacidade
 • Delegado de protección de datos: Non aplicable

Información comercial ou publicidade

O Titular infórmalle que a Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información prohibe o envío de comunicacións publicitarias ou promocionais a través de calquera medio de comunicación electrónica que previamente non foran solicitadas ou expresamente autorizadas polos destinatarios agás cando exista unha relación contractual previa e sempre que o remitente obtivese de forma lícita os datos de contacto do destinatario e os empregase para envíos comerciais referentes a produtos ou servizos da súa empresa similares aos inicialmente contratados.

Non obstante, aínda que marcase a casa de aceptación ou exista unha relación contractual previa, poderá en calquera momento, revogar o seu consentimento para o envío de comunicacións comerciais de acordo co exercicio de dereitos detallado na presente política.

Medidas de seguranza

O Titular obrígase a adoptar as medidas de índole técnica e organizativa necesarias que garantan a seguranza dos datos de carácter persoal e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos e os riscos aos que están expostos, xa proveñan da acción humana ou do medio físico ou natural, todo de conformidade coa normativa vixente na materia.

Confidencialidade

O Titular comprométese a gardar a máxima reserva e segredo sobre a información de carácter persoal.

O Titular non cede os seus datos a terceiros, salvo requisito legal.

O Titular será responsable de que o seu persoal, colaboradores, directivos e, en xeral, todas as persoas que teñan acceso á información confidencial e aos datos de carácter persoal respecten a confidencialidade da información, así como as obrigacións relativas ao tratamento de datos de carácter persoal fixado pola lexislación vixente. Por tanto, o Titular realizará cantas advertencias e subscribirá cantos documentos sexan necesarios, coas devanditas persoas, co fin de asegurar o cumprimento de tales obrigacións.

O acceso dos datos persoais será o absolutamente indispensable para a prestación das obrigacións previstas no contrato. Por tanto, o Titular realizará cantas advertencias e subscribirá cantos documentos sexan necesarios, coas devanditas persoas, co fin de asegurar o cumprimento de tales obrigacións.

Procedemento de exercicio de dereitos

Se como Usuario do noso Sitio Web, dos produtos ou servizos do Titular entende que o tratamento dos seus datos persoais non é acorde coa normativa vixente, ou ben quere exercitar algún dos dereitos recoñecidos pola lexislación (acceso, rectificación, supresión (dereito ao esquecemento), limitación do tratamento, portabilidade, oposición e dereito a non ser obxecto de decisións individualizadas), pode contactar con nós a través do correo electrónico dirixíndose a:

 • info@mardeons.com

Para exercitar os seus dereitos, deberá incluír coa solicitude o seu NIF ou un documento equivalente (/NIE/Pasaporte) que permita acreditar a súa identidade. O exercicio destes dereitos é gratuíto.

Non obstante, pode presentar una reclamación ante la Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)