Rexistro de actividades de tratamento do RXPD

Naviera Mar de Ons SL (o “Titular”) facilita aos usuarios (o “Usuario” ou os “Usuarios”) do presente sitio web (o “Sitio Web”) a seguinte información.

Infórmase aos USUARIOS conforme ao establecido no art. 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos) (o “RXPD”).

Os produtos e servizos ofrecidos polo Titular están dirixidos a maiores de 18 anos. No suposto excepcional de que se ofrecese algún servizo dirixido especificamente a menores da devandita idade, o Titular solicitará a conformidade dos pais ou titores para o tratamento dos datos persoais.

Licitude do tratamento

Base jurídica:

RGPD: 6.1 a) O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos;

RGPD: 6.1 b) O tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais;

Finalidade do tratamento: Contratación do servizo. Xestión contable, administrativa e fiscal. Rexistro e xestión dos contactos profesionais a través da páxina web, realización de estatísticas, seguimento e remisión de ofertas de produtos e servizos.

Colectivo: Persoas físicas, incluídas as representantes de persoas xurídicas.

Categorías de Datos: Datos identificativos

Categoría destinatarios:Non se cederán os datos a terceiros, salvo obrigación legal. Cederanse por tanto á Administración tributaria. En caso, de viaxar ao Parque Nacional M–T das Illas Atlánticas de Galicia ou á Illa de Tambo, é necesario comunicar os seus datos para o acceso ao mesmo. En caso reclamación aos Organismos competentes en materia de Consumo. Ás Entidades bancarias para o pago dos servizos contratados.

Transferencias Internacionais: Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazo supresión: Conservaranse durante o tempo necesario para o cumprimento dos dereitos e obrigacións derivados da relación contractual, ou para a finalidade para a cal foron solicitados.

Entidade responsable: O Titular

Exercicio de dereitos: Tal e como veñen recollidos na presente Política de Privacidade

Delegado de protección de datos: Non aplicable

Información comercial ou publicidade

O Titular infórmalle que a Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información prohibe o envío de comunicacións publicitarias ou promocionais a través de calquera medio de comunicación electrónica que previamente non foran solicitadas ou expresamente autorizadas polos destinatarios agás cando exista unha relación contractual previa e sempre que o remitente obtivese de forma lícita os datos de contacto do destinatario e os empregase para envíos comerciais referentes a produtos ou servizos da súa empresa similares aos inicialmente contratados.

Non obstante, aínda que marcase a casa de aceptación ou exista unha relación contractual previa, poderá en calquera momento, revogar o seu consentimento para o envío de comunicacións comerciais de acordo co exercicio de dereitos detallado na presente política.

Medidas de seguranza

O Titular obrígase a adoptar as medidas de índole técnica e organizativa necesarias que garantan a seguranza dos datos de carácter persoal e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos e os riscos aos que están expostos, xa proveñan da acción humana ou do medio físico ou natural, todo de conformidade coa normativa vixente na materia.

Confidencialidade

O Titular comprométese a gardar a máxima reserva e segredo sobre a información de carácter persoal.

O Titular non cede os seus datos a terceiros, salvo requisito legal.

O Titular será responsable de que o seu persoal, colaboradores, directivos e, en xeral, todas as persoas que teñan acceso á información confidencial e aos datos de carácter persoal respecten a confidencialidade da información, así como as obrigacións relativas ao tratamento de datos de carácter persoal fixado pola lexislación vixente. Por tanto, o Titular realizará cantas advertencias e subscribirá cantos documentos sexan necesarios, coas devanditas persoas, co fin de asegurar o cumprimento de tales obrigacións.

O acceso dos datos persoais será o absolutamente indispensable para a prestación das obrigacións previstas no contrato. Por tanto, o Titular realizará cantas advertencias e subscribirá cantos documentos sexan necesarios, coas devanditas persoas, co fin de asegurar o cumprimento de tales obrigacións.

Procedemento de exercicio de dereitos

Se como Usuario do noso Sitio Web, dos produtos ou servizos do Titular entende que o tratamento dos seus datos persoais non é acorde coa normativa vixente, ou ben quere exercitar algún dos dereitos recoñecidos pola lexislación (acceso, rectificación, supresión (dereito ao esquecemento), limitación do tratamento, portabilidade, oposición e dereito a non ser obxecto de decisións individualizadas), pode contactar con nós a través do correo electrónico dirixíndose a: info@mardeons.com

Para exercitar os seus dereitos, deberá incluír coa solicitude o seu NIF ou un documento equivalente (/NIE/Pasaporte) que permita acreditar a súa identidade. O exercicio destes dereitos é gratuíto.

Non obstante, pode presentar una reclamación ante la Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es)

CLIENTES
INFORMACIÓN BÁSICA. REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO DE 27 DE ABRIL DE 2016 RELATIVO Á PROTECCIÓN DAS PERSOAS FÍSICAS NO QUE RESPECTA AO TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS E Á LIBRE CIRCULACIÓN DESTES DATOS.
RESPONSABLE DO TRATAMENTO
NAVIERA MAR DE ONS SL
FINALIDADE DO TRATAMENTO
XESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA E FISCAL
LEXITIMACIÓN DEL TRATAMENTO
RELACIÓN CONTRACTUAL
DESTINATARIOS DE CESIÓNS
NON SE CEDERÁN OS DATOS A TERCEIROS, SALVO OBRIGACIÓN LEGAL. CEDERANSE POR TANTO Á ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EN CASO DE VIAXAR A PARQUE NACIONAL M-T DAS ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA OU A ILLA DE TAMBO É NECESARIO COMUNICAR OS SEUS DATOS PARA O ACCESO O MESMO. EN CASO DE RECLAMACIÓN AOS ORGANISMOS COMPETENTES EN MATERIA DE CONSUMO. ÁS ENTIDADES BANCARIAS PARA O PAGAMENTO DOS SERVIZOS CONTRATADOS.
DEREITOS DOS INTERESADOS
PODERÁN EXERCER OS SEUS DEREITOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, SUPRESIÓN E OPOSICIÓN, LIMITACIÓN DO TRATAMENTO E PORTABILIDADE DOS DATOS DIRIXÍNDOSE POR ESCRITO E ACHEGANDO O SEU DNI AO SEGUINTE ENDEREZO: R/ A LAXE Nº 11-BAJO 4, C.P. 36202, VIGO (PONTEVEDRA), OU BEN AO SEGUINTE CORREO ELECTRÓNICO: ADMINISTRACION@MARDEONS.COM
MÁIS INFORMACIÓN EN:
WWW.MARDEONS.COM (PROTECCIÓN DE DATOS)
COMERCIAL
INFORMACIÓN BÁSICA. REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO DE 27 DE ABRIL DE 2016 RELATIVO Á PROTECCIÓN DAS PERSOAS FÍSICAS NO QUE RESPECTA AO TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS E Á LIBRE CIRCULACIÓN DESTES DATOS.
RESPONSABLE DO TRATAMENTO
NAVIERA MAR DE ONS SL
FINALIDADE DO TRATAMENTO
REMISIÓN E SEGUIMENTO DA OFERTA COMERCIAL.
LEXITIMACIÓN DEL TRATAMENTO
CONSENTIMENTO EXPLÍCITO DO PROPIO INTERESADO
DESTINATARIOS DE CESIÓNS
NON SE CEDERÁN OS DATOS A TERCEIROS.
DEREITOS DOS INTERESADOS
PODERÁN EXERCER OS SEUS DEREITOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, SUPRESIÓN E OPOSICIÓN, LIMITACIÓN DO TRATAMENTO E PORTABILIDADE DOS DATOS DIRIXÍNDOSE POR ESCRITO E ACHEGANDO O SEU DNI, AO SEGUINTE ENDEREZO: R/ A LAXE Nº 11-BAJO 4, C.P. 36202, VIGO (PONTEVEDRA), OU BEN AO SEGUINTE CORREO ELECTRÓNICO: ADMINISTRACION@MARDEONS.COM
MÁIS INFORMACIÓN EN:
WWW.MARDEONS.COM (PROTECCIÓN DE DATOS)
EMPREGADOS
INFORMACIÓN BÁSICA. REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO DE 27 DE ABRIL DE 2016 RELATIVO Á PROTECCIÓN DAS PERSOAS FÍSICAS NO QUE RESPECTA AO TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS E Á LIBRE CIRCULACIÓN DESTES DATOS.
RESPONSABLE DO TRATAMENTO
NAVIERA MAR DE ONS SL
FINALIDADE DO TRATAMENTO
XESTIÓN DA RELACIÓN LABORAL E DEMAIS OBRIGACIÓNS DERIVADAS DESTA
LEXITIMACIÓN DEL TRATAMENTO
RELACIÓN CONTRACTUAL
DESTINATARIOS DE CESIÓNS
NON SE CEDERÁN OS DATOS A TERCEIROS SALVO OBRIGACIÓN LEGAL (ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SEGURIDADE SOCIAL, MUTUA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS; ENTIDADES BANCARIAS ABONO DEREITOS ECONÓMICOS)
DEREITOS DOS INTERESADOS
PODERÁN EXERCER OS SEUS DEREITOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, SUPRESIÓN E OPOSICIÓN, LIMITACIÓN DO TRATAMENTO E PORTABILIDADE DOS DATOS DIRIXÍNDOSE POR ESCRITO E ACHEGANDO O SEU DNI, AO SEGUINTE ENDEREZO: R/ A LAXE Nº 11-BAJO 4, C.P. 36202, VIGO (PONTEVEDRA), OU BEN AO SEGUINTE CORREO ELECTRÓNICO: ADMINISTRACION@MARDEONS.COM
MÁIS INFORMACIÓN EN:
WWW.MARDEONS.COM (PROTECCIÓN DE DATOS)
CANDIDATOS
INFORMACIÓN BÁSICA. REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO DE 27 DE ABRIL DE 2016 RELATIVO Á PROTECCIÓN DAS PERSOAS FÍSICAS NO QUE RESPECTA AO TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS E Á LIBRE CIRCULACIÓN DESTES DATOS.
RESPONSABLE DO TRATAMENTO
NAVIERA MAR DE ONS SL
FINALIDADE DO TRATAMENTO
XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
LEXITIMACIÓN DEL TRATAMENTO
CONSENTIMENTO EXPLÍCITO
DESTINATARIOS DE CESIÓNS
NON SE CEDERÁN OS DATOS A TERCEIROS.
DEREITOS DOS INTERESADOS
PODERÁN EXERCER OS SEUS DEREITOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, SUPRESIÓN E OPOSICIÓN, LIMITACIÓN DO TRATAMENTO E PORTABILIDADE DOS DATOS DIRIXÍNDOSE POR ESCRITO E ACHEGANDO O SEU DNI, AO SEGUINTE ENDEREZO: R/ A LAXE Nº 11-BAJO 4, C.P. 36202, VIGO (PONTEVEDRA), OU BEN AO SEGUINTE CORREO ELECTRÓNICO: ADMINISTRACION@MARDEONS.COM
MÁIS INFORMACIÓN EN:
WWW.MARDEONS.COM (PROTECCIÓN DE DATOS)
FORNECEDORES
INFORMACIÓN BÁSICA. REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO DE 27 DE ABRIL DE 2016 RELATIVO Á PROTECCIÓN DAS PERSOAS FÍSICAS NO QUE RESPECTA AO TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS E Á LIBRE CIRCULACIÓN DESTES DATOS.
RESPONSABLE DO TRATAMENTO
NAVIERA MAR DE ONS SL
FINALIDADE DO TRATAMENTO
XESTIÓN DE FORNECEDORES
LEXITIMACIÓN DEL TRATAMENTO
RELACIÓN CONTRACTUAL
DESTINATARIOS DE CESIÓNS
NON SE CEDERÁN OS DATOS A TERCEIROS.
DEREITOS DOS INTERESADOS
PODERÁN EXERCER OS SEUS DEREITOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, SUPRESIÓN E OPOSICIÓN, LIMITACIÓN DO TRATAMENTO E PORTABILIDADE DOS DATOS DIRIXÍNDOSE POR ESCRITO E ACHEGANDO O SEU DNI, AO SEGUINTE ENDEREZO: R/ A LAXE Nº 11-BAJO 4, C.P. 36202, VIGO (PONTEVEDRA), OU BEN AO SEGUINTE CORREO ELECTRÓNICO: ADMINISTRACION@MARDEONS.COM
MÁIS INFORMACIÓN EN:
WWW.MARDEONS.COM (PROTECCIÓN DE DATOS)
PARTICIPANTES
INFORMACIÓN BÁSICA. REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO DE 27 DE ABRIL DE 2016 RELATIVO Á PROTECCIÓN DAS PERSOAS FÍSICAS NO QUE RESPECTA AO TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS E Á LIBRE CIRCULACIÓN DESTES DATOS.
RESPONSABLE DO TRATAMENTO
NAVIERA MAR DE ONS SL
FINALIDADE DO TRATAMENTO
XESTIÓN DE PARTICIPANTES
LEXITIMACIÓN DEL TRATAMENTO
CONSENTIMENTO DO INTERESADO
DESTINATARIOS DE CESIÓNS
NON SE CEDERÁN OS DATOS A TERCEIROS.
DEREITOS DOS INTERESADOS
PODERÁN EXERCER OS SEUS DEREITOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, SUPRESIÓN E OPOSICIÓN, LIMITACIÓN DO TRATAMENTO E PORTABILIDADE DOS DATOS DIRIXÍNDOSE POR ESCRITO E ACHEGANDO O SEU DNI, AO SEGUINTE ENDEREZO: R/ A LAXE Nº 11-BAJO 4, C.P. 36202, VIGO (PONTEVEDRA), OU BEN AO SEGUINTE CORREO ELECTRÓNICO: ADMINISTRACION@MARDEONS.COM
MÁIS INFORMACIÓN EN:
WWW.MARDEONS.COM (PROTECCIÓN DE DATOS)