CONDICIÓNS COMPRA

LIÑA VIGO-CANGAS

Antes de comprar o seu billete debe saber que:

O portador do mesmo manifesta coñecer as condición xerais do transporte, así como as aquí consignadas, que se encontran a disposición dos usuarios nos nosos puntos de venta e na nosa dirección web e as acepta expresamente. Así mesmo, o viaxeiro deberá en todo momento seguir as indicacións do noso persoal de terra así como cumplir as instrucción e ordes emanadas da tripulación durante a travesía, especialmente en situación extraordinarias ou de necesidade.
O extravío ou pérdida do billete orixina a necesidade de adquirir un billete novo.
Unha vez adquiridos, non se admiten cambios nin devolucións.
Deberá conservar o seu billete en bo estado ata o final da súa viaxe. Aconséllase protexelo de temperaturas elevadas ou exposición prolongada o sol. A empresa non garantiza o servizo con billetes deteriorados ou ilexibles.
Non se despacharán billetes dous minutos antes da saída de cada barco, para evitar que perdan a súa viaxe. En todo caso, non se emitirán máis billetes unha vez completado o aforo do buque na frecuencia indicada.
Se a túa tarxeta metropolitana non funciona, está defectuosa ou deteriorada, poderán adquirir o billete normal de 2,45€. A naviera non se fai responsable do mal funcionamento da sua tarxeta metropolitana, xa que non somos a entidade emisora da mesma.
Non hai venda anticipada de billetes, polo tanto tampouco existe a modalidade de ida e volta. Unha vez teña zarpado o barco anterior poderase despachar os billetes do barco seguinte, os cales só poderan ser usados para esa viaxe.
Deberán presentarse a pé de barco, polo menos con 10 minutos de antelación a súa viaxe. Por iso rógase, adquiran os seus billetes en taquilla coa debida anticipación.
Durante todo o servizo, os barcos poden ser diferentes e operados por outra compañía, a naviera en todo caso obligase a cubrir o servizo cun buque que cumpra a normativa.
Non se realizarán chamada o embarque nin o pasaxeiro mediante altavoces ou dispositivos análogos.
Se vostede quere viaxar coa súa mascota, recorde que, as viaxes con mascotas domésticas estarán permitidas, sempre e cando cumpra as seguintes recomendacións: os cadelos ou gatos viaxen na parte exterior do barco con correa curta ou no interior da suas gaiola ou cestas especiais proporcionadas polo viaxeiro, que deben estar adaptadas para o seu uso. Con carácter xeral o traslado destos animais realizase baixo a enteira responsabilidade dos seus propietarios, que viaxarán necesariamente no mesmo servizo que o animal, debendo coidar en todo momento da sua vixilancia. O animal deberá estar en boas condicións físicas e hixiénicas, debendo dispoñer no seu caso das cartillas veterinarias que sexan de obligado cumprimento conforme a normativa sectorial, sendo recomendable o uso do bozal no caso de cadelos, e obligatorio nos considerados como razas peligrosas. Tanto o embarque como desembarque deberá ser realizado polo seu propietario, procurando que non haxa persoas nas proximidades a fin de evitar situación incómodas ou peligrosas que poideran afectar o resto de viaxeiros.
O billete só poderá ser modificado por persoal autorizado da empresa, en caso contrario, será nulo e sen valor.
A empresa está facultada para modificar os horarios anunciados e, incluso, suspender e cancelar a viaxe por razón de réxime interno, técnico-loxísticas ou organizativas ademáis de por causas meteorolóxicas ou de forza maior.
Dado o singular medio polo que se efectúa o transporte marítimo non se pode garantizar unha duración máxima do traxecto en ningunha das frecuencias a os viaxeiros, aqueles que sendo coñecedores desta circunstancia, asumen expresamente os danos e prexuizo que poda orixinar ou se deriven do retraso no transporte e, incluso, no suposto de que, por tal razón, perdan a conexión e enlace con outros medios, exonerando a compañía de calquera responsabilidade.
Equipaxe de man máximo autorizado, 20 kg por persoa.
A empresa non se fai responsable das bolsas de man e pertenzas do viaxeiros en caso de sustracción ou extravío.
Por medidas de seguridade, o transporte de algúns artigos no equipaxe de man, encontrase prohibido:
  1. Carteiras ou maletíns provistos de sistemas de alarma
  2. Explosivos, municións, artigos de pirotecnia ou bengalas.
  3. Gases (inflamables, non inflamables, intensamente refrixerados ou venenosos), como gas para camping, osíxeno, propano e butano.
  4. Líquidos inflamables, como combustibles, pinturas, ou disolventes.
  5. Sólidos inflamables, como artigos de fácil ignición, sustancias suxeitas a combustión espontánea, sustancias que emitan gases inflamables o contacto coa auga.
  6. Sustancias oxidantes, como sosa o peróxidos.
  7. Materiais radioactivos. Certas restriccións son tamén de aplicación a medicinas, artigos de aseo, neve carbónica, botella de osíxeno ou de anhídrido carbónico para uso médico.
  8. Calquer outra sustancia ou material análogo os anteriores apreciado como no indicado para o seu transporte pola Naviera ou o responsable do buque.
No porto podese levar a cabo controis de seguridade de pasaxe e o seu equipaxe antes de proceder o embarque, coa conseguinte retirada de obxetos cortantes ou de calquer natureza que poideran considerarse como obxetos peligrosos. Para evitar os posibles inconvenientes, en caso de duda aconséxase non intentar transportar ditos obxetos.
En xeral non será necesaria acreditación algunha, se ben antes do embarque ou durante a viaxe, cando existan dudas razoables sobre a idade do neno, poderase solicitar o adulto que acompañe o documento oficial que certifique a idade do menor.
Esta entidade non efectúa servicios de transporte de vehículos en calquer modalidade a excepción de aqueles que autoricen expresamente as condicións de transporte que regulen en concreto esa línea, e que poden consultar na páxina web da compañía.
Este traxecto réxese ademáis polas condición que regulan o Transporte Metropolitano da Ría de Vigo que poden consultar en https://tmg.xunta.gal/ e https://tmg.xunta.gal/xente-nova-que-e
Tarifas a sua disposición na nosa web e nos nosos puntos de información e venta. Admítense o pago con tarxetas bancarias.
Existen follas de reclamación e suxestións a disposición dos viaxeiros nos nosos puntos de saída e chegada así como nos puntos autorizados de información de Naviera Mar de Ons S.L., podendo de igual xeito envialas ao departamento de atención ao cliente na seguinte dirección postal: Naviera Mar de Ons S.L. Rúa Laxe 11, bajo 4 36202 Vigo, teléfono 986 225 272 ou ao correo electrónico administracion@mardeons.com
Sen prexuízo do establecido no artigo 9 da Lei 7/2017, de 2 de novembro, pola que se incorpora ao ordenamento xurídico español a Directiva 2013/11/UE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de maio de 2013, relativa á resolución alternativa de litixios en materia de consumo, informase aos usuarios que de acordo co artigo 21.4 do Real Decreto lexislativo 172007 do 16 de novembro poderán acudir a unha entidade de resolución alternativa notificada á Comisión Europea, de conformidade co previsto na lei pola que se incorpora ao ordenamento xurídico español a Directiva 2013/11/UE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de maio de 2013, relativa á resolución alternativa de litixios en materia de consumo (pinche aqui).