Aviso legal

Naviera Mar de Ons SL (o “Titular”) facilita aos usuarios (o “Usuario” ou os “Usuarios”) do presente sitio web (o “Sitio Web”) a seguinte información.

Identificación do Titular

Denominación social: Naviera Mar de Ons SL

NIF: B36194066

Enderezo social: Calle A Laxe, núm. 11 – Bajo 4, 36202 de Vigo (Pontevedra)

Datos do Rexistro: Rex. Mercantil de Pontevedra, T 1335, L 1335, F 225, S 8, H PO 10163, I/A 9 (15.06.99)

Datos do contacto: info@mardeons.com / 986 22 52 72

Condicións de uso

A seguir, expóñense os termos e condicións de uso deste Sitio Web (as “Condicións de Uso”), cuxos Usuarios deberán cumprir en todo momento.

Este Aviso Legal xunto coa Política de Privacidade e a Política de Cookies son o conxunto de normas que definen os termos e condicións que regulan o acceso e uso da parte pública do Sitio Web. A parte privada, se existe, disporá das súas propias normas e condicións.

Uso do Sitio Web

O Usuario comprométese a non utilizar este Sitio Web para desenvolver actividades contrarias ás leis, á moral ou á orde pública e, en xeral, a facer un uso conforme á lexislación vixente e ás presentes condicións xerais.

Contidos

Os Contidos deste sitio Sitio Web, entendendo por estes, meramente a título enunciativo , os seguintes: índices, textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, ligazóns, contidos audiovisuais ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e código fonte teñen un carácter meramente informativo, en ningún caso constitúen asesoramento legal ou profesional, e poderán ser modificados en calquera momento sen previo aviso.

Tanto o acceso ao sitio Sitio Web como o uso non consentido que poida efectuarse dos seus contidos é de exclusiva responsabilidade de quen o realiza.

O Usuario comprométese a non utilizar calquera dos Contidos que este Sitio Web poña ao seu dispor para desenvolver actividades contrarias ás leis, á moral ou orde pública e, en xeral, a facer un uso conforme ás presentes condicións xerais.

Propiedade intelectual e industrial

Todos os Contidos deste Sitio Web, están protexidos pola lexislación española sobre os dereitos de propiedade intelectual e industrial a favor do Titular. A reprodución total ou parcial, distribución, cesión, comunicación pública, transformación ou calquera outro acto que non fose expresamente autorizado polo Titular dos dereitos de explotación quedan prohibidos.

En caso de dúbida, pode solicitar máis información a través do noso formulario de contacto web. É propietario dos dereitos de propiedade industrial referidos aos seus produtos e servizos.

Respecto ás citas de produtos e servizos de terceiros, o Titular recoñece a favor destes terceiros os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa mención ou aparición na Web a existencia de dereitos ou responsabilidade do Titular sobre eles, como tampouco respaldo, patrocinio, ou recomendación por parte do Titular, a non ser que se manifeste de maneira expresa.

Responsabilidade

O Titular declina calquera responsabilidade respecto á información que se atope fóra deste Sitio WEB e non xestionado directamente polos nosos informáticos.

En ningún caso a existencia de sitios enlazados, denominacións ou marcas de terceiros debe presupoñer a existencia de acordos cos seus responsables ou titulares, nin a recomendación, promoción ou identificación do Titular coas manifestacións, contidos ou servizos fornecidos por estes.

Toda ligazón de terceiros á WEB son a súa páxina principal, quedando expresamente prohibidas as ligazóns profundas, o framming e calquera outro aproveitamento dos contidos da web, a favor de terceiros non autorizados expresamente.

Prohíbese utilizar logotipos, marcas comerciais ou calquera outro gráfico propiedade do Titular como parte dunha ligazón sen permiso expreso e por escrito.

Lexislación aplicable e xurisdición

O presente Aviso Legal ríxese en todos e cada un dos seus extremos pola lei aplicable en España, en relación a súa xurisdición pola que é propia.

Queixas e Reclamacións

Os consumidores e usuarios calquera cal sexa o seu lugar de residencia podrán interpoñer as súas queixas e reclamacións ó solicitar información sobre os bens ou servizos ofertados ou contratados nas seguintes direccións:

Naviera Mar de Ons S.L. Rúa Laxe 11, bajo 4 Vigo (Pontevedra) con teléfono +34 986 22 52 72 ou na seguinte dirección de correo electrónico admistracion@mardeons.com

Sen prexuízo do establecido no artigo 9 da Lei 7/2017, de 2 de novembro, pola que se incorpora ao ordenamento xurídico español a Directiva 2013/11/UE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de maio de 2013, relativa á resolución alternativa de litixios en materia de consumo, informase aos usuarios que de acordo co artigo 21.4 do Real Decreto lexislativo 172007 do 16 de novembro poderán acudir a unha entidade de resolución alternativa notificada á Comisión Europea, de conformidade co previsto na lei pola que se incorpora ao ordenamento xurídico español a Directiva 2013/11/UE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de maio de 2013, relativa á resolución alternativa de litixios en materia de consumo (pinche aquí).