Compliance

Valores e principios

Desde NAVIEIRA MAR DE ONS, S.L, (en diante “NAVIEIRA MAR DE ONS” ou a “Sociedade”), estamos plenamente comprometidos cos máis altos estándares éticos, así como co cumprimento de toda lexislación que resulte de aplicación, tanto en relación como os seus directivos/as e empregados/as, como cos nosos grupos de interese e colaboradores.

É por iso que en NAVIEIRA MAR DE ONS dispoñemos dun Código Ético e un Código de Conduta que resultan de aplicación a todos os empregados/as e colaboradores da Sociedade e, que representan o elemento principal para o desenvolvemento dos valores corporativos, dentro do Sistema de Compliance implementado.

Canle de denuncias

O Sistema de Compliance, define as canles polos que todos os directivos/as, empregados/as, grupos de interese e colaboradores, poidan comunicar calquera incumprimento do Código Ético e de Conduta da Sociedade, así como calquera incumprimento da lexislación aplicable.

A canle de denuncias de NAVIEIRA MAR DE ONS, permite comunicar de maneira confidencial, aquelas actividades e condutas potencialmente irregulares ou ilegais, que se produzan no ámbito interno da Sociedade, así como da súa actividade, das que calquera persoa puidese ter coñecemento en virtude da súa relación profesional coa Sociedade.

Para iso, desde NAVIEIRA MAR DE ONS habilitouse a dirección de correo electrónico canaldenuncias@mardeons.com ,onde poder dirixir todas aquelas consultas en materia de ética ou comunicacións de incumprimentos. Esta comunicación deberá de conter o seguinte:

  • Datos identificativos do denunciante, no caso que decidise identificarse voluntariamente (pódense presentar denuncias anónimas).
  • Datos identificativos do denunciado/a/s.
  • Descrición clara e detallada dos feitos.
  • Anexar todos os medios de proba dispoñibles.

Ante a presentación de calquera denuncia a través da canle de denuncias, garántese ao denunciante a non represalia diante de calquera consulta ou comunicación de incumprimento realizado de boa fe, así como o carácter confidencial, de toda comunicación, información e documentación realizada ou fornecida a través da canle.

Aquí pode consultarse o Regulamento da Canle de denuncias onde se concreta a xestión e procedemento das consultas ou comunicacións realizadas.