Aviso legal e política de privacidade

Para cumprir a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (LSSI), informamos de que:

O presente aviso legal establece as condicións de uso do sitio web www.mardeons.com que NAVIERA MAR DE ONS, S.L., con domicilio social na rúa A Laxe, núm. 11 – Baixo 4, 36202 de Vigo (Pontevedra) e con dirección de correo electrónico administracion@mardeons.com, CIF número B-36194066, e inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra, T 1335, L 1335, F 225, S 8, H PO 10163, I/A 9 (15.06.99), pon a disposición dos usuarios de Internet.

Condicións xerais de uso do portal

O acceso ao sitio web www.mardeons.comwww.mardeons.esatribúe a condición de usuario e implica a aceptación plena e sen reservas por parte do usuario, de todas e cada unha das condicións incluídas neste Aviso legal.

Para acceder a información contida no sitio web e facer uso dos servizos ofrecidos, os menores de idade deben obter previamente permiso dos seus país, titores ou representantes legais.

Propiedade intelectual, industrial e frames

Todos os elementos que forman o sitio Web, así como a súa estrutura, deseño, código fonte, logos, marcas e demais signos distintivos que aparecen na mesma, son titularidade de MARDEONS ou dos seus colaboradores e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Todos os dereitos de propiedade intelectual do dominio web www.mardeons.comwww.mardeons.es así como dos seus contidos pertencen, ben a NAVIERA MAR DE ONS, S.L., ben a terceiras persoas, polo que NINGÚN USUARIO está autorizado a facer uso deles, nin imprimilos nin almacenalos baixo ningún soporte físico en ningún caso que non sexa o da súa utilización persoal e privada.

Xa que logo, queda prohibida a modificación, descompilación ou a utilización comercial de calquera parte da mesma.

Tan só se autoriza a utilización dos contidos do dominio www.mardeons.comwww.mardeons.es con fins informativos e de servizo, sendo o Usuario o único responsable do mal uso dos mesmos.

Os datos, textos, informacións, gráficos ou vínculos publicados na web www.mardeons.comwww.mardeons.es, son compilados con efectos meramente informativos para todas aquelas persoas interesadas nos mesmos sen que o seu acceso xere relación comercial, contractual ou profesional entre os usuarios e NAVIERA MAR DE ONS, S.L. En caso de discrepancia entre a información contida no sitio web e na contida en papel, primará a primeira. NAVIERA MAR DE ONS, S.L. resérvase o dereito de modificar os contidos do dominio web www.mardeons.comwww.mardeons.essen previo aviso.

Igualmente están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial as imaxes e outros elementos gráficos contidos nos portais.

O uso dos contidos deberá respectar o seu licenciamento particular. De tal modo, o seu uso, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade similar ou análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie previa e expresa autorización de MARDEONS.

Calquera uso haberá de ser comunicado e autorizado por MARDEONS, previa e expresamente.

Respecto das citas de produtos e servizos de terceiros, MARDEONS recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual. A súa sola mención ou aparición na Web non implica a existencia de dereitos ni de responsabilidade algunha sobre os mesmos, nin tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación.

Responsabilidade

MARDEONS non garante a inexistencia de erros no acceso á Web, no seu contido, nin que este se  atope actualizado, aínda que MARDEONS desenvolverá os seus mellores esforzos para, no seu caso, evitalos, subsanalos ou actualizalos.

NAVIERA MAR DE ONS, S.L. non garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade dos datos, programas, informacións e opinións, calquera que sexa a orixe, que circulen pola rede ou polas redes ás que o Usuario poida acceder a través da web www.mardeons.comwww.mardeons.es. O cliente acepta expresamente deixar exenta a NAVIERA MAR DE ONS, S.L. de calquera responsabilidade relacionada coa web www.mardeons.comwww.mardeons.es

O cliente acepta expresamente eximir a NAVIERA MAR DE ONS, S.L. de calquera responsabilidade relacionada coa web www.mardeons.com/ www.mardeons.es

O usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puideran derivarse do acceso a ditos contidos así como da súa reprodución ou difusión.

Tanto o acceso aos portais de MARDEONS como o uso que poida facerse da información contida nos mesmos é responsabilidade exclusiva de quen o realiza.

MARDEONS non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que poidan causarse ao sistema informático do Usuario (hardware e software), os ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia da presenza de virus no ordenador do Usuario utilizado para a conexión aos servizos e contidos da Web, dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.

O Usuario ten terminantemente prohibido introducir calquera tipo de virus no dominio www.mardeons.comwww.mardeons.es, así como intentar acceder aos datos do mesmo, modificalos, acceder as contas de correo, mensaxes, etc.

MARDEONS non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web de MARDEONS.

NAVIERA MAR DE ONS, S.L. non será responsable das infraccións de calquera usuario que afecten aos dereitos de outro usuario de www.mardeons.com/www.mardeons.es ou de terceiros, incluíndo os dereitos de copyright, marcas, patentes, información confidencial e calquera outro dereito de propiedade intelectual ou industrial. NAVIERA MAR DE ONS, S.L. fará uso das accións civís ou penais que por lei corresponda, ante calquera utilización indebida do seu dominio web www.mardeons.comwww.mardeons.es. Os litixios que puideran xurdir en relación a este dominio rexéranse unicamente polo dereito español, someténdose aos Xulgados e Tribunais competentes en España.

Porén, en cumprimento do disposto na LSSI, MARDEONS queda a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colabora de forma activa na retirada ou, no seu caso, bloqueo, de todos aqueles contidos que puideran afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidera ser susceptible desta clasificación, rogamos se poña en contacto con MARDEONS.

MARDEONS non se responsabiliza das contestacións que se realicen a través das distintas direccións de correo electrónico que aparecen no seu portal, polo que en ningún caso poderá derivarse efecto xurídico vinculante das mesmas.

MARDEONS prohibe expresamente a realización de “framings” ou a utilización por parte de terceiros de calquera outros mecanismos que alteren o deseño, configuración orixinal ou contidos dos nosos portais.

NAVIERA MAR DE ONS, S.L. non garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade dos datos, programas, informacións e opinións, calquera que sexa a orixe, que circulen pola súa rede ou polas redes ás que o Usuario poida acceder a través da web www.mardeons.com/ www.mardeons.es. O cliente acepta expresamente deixar exenta a NAVIERA MAR DE ONS, S.L. de calquera responsabilidade relacionada coa web www.mardeons.com/ www.mardeons.es.

O usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puideran derivarse do acceso a eses contidos así como da súa reprodución ou difusión.

NAVIERA MAR DE ONS, S.L. non será responsable das infraccións de calquera usuario que afecten aos dereitos de outro usuario de www.mardeons.com/www.mardeons.es, ou de terceiros, incluíndo os dereitos de copyright, marcas, patentes, información confidencial e calquera outro dereito de propiedade intelectual ou industrial. NAVIERA MAR DE ONS, S.L. fará uso das accións civís ou penais que por lei corresponda, ante calquera utilización indebida do seu dominio web www.mardeons.com/ www.mardeons.es. Os litixios que puideran xurdir en relación a este dominio rexeranse unicamente polo dereito español, someténdose aos Xulgados e Tribunais competentes en España.

Links ou hiperenlaces

Os enlaces contidos nos nosos portais poden dirixir a contidos Web de terceiros. O obxectivo destes enlaces é unicamente facilitar a procura dos recursos que lle poidan interesar a través de Internet. Porén, estas páxinas non pertencen a MARDEONS, tampouco revisa os seus contidos e, por iso, MARDEONS non asume ningunha responsabilidade polo contido, informacións ou servizos que puideran aparecer neses sitios, que terán exclusivamente carácter informativo e que en ningún caso implican relación algunha entre MARDEONS e as persoas ou entidades titulares de tales contidos ou titulares dos sitios onde se atopen. MARDEONS tampouco pode facerse responsable do funcionamento da páxina enlazada ou dos posibles danos que poidan derivarse do acceso ou uso da mesma.

Os enlaces e hipertexto que, no seu caso, posibiliten o acceso a través do sitio web á prestacións e servizos ofrecidos por terceiros, non pertencen nin se atopan baixo o control de NAVIERA MAR DE ONS, S.L., polo que esta non se fai responsable nin da información contida nos mesmos nin de calquera efectos que puideran derivarse de dita información.

Dereito de información, acceso, rectificación e cancelación

Os datos subministrados polo usuario serán incorporados nun ficheiro automatizado e tratados co grado de protección adecuado, en cumprimento do Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba a Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, tomándose as medidas de seguridade necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado por parte de terceiros que o poidan utilizar para finalidades distintas das que foron solicitadas ao Usuario.

A finalidade do tratamento é informar aos interesados sobre os horarios e actividades turísticas de Naviera Mar de Ons S.L. En caso de negarse a comunicar os datos podería ser imposible informarlle.

Poderá dirixir as súas comunicacións e exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición na seguinte dirección de correo electrónico: administracion@mardeons.com, ou ben por correo postal a Naviera Mar de Ons S.L., A Laxe, núm. 11 – Baixo 4, 36202 de Vigo (Pontevedra)